Katalog Smakosza | Katalog nagród

Regulamin

 

REGULAMIN PROGRAMU
„ Z NAMI CI SIĘ OPŁACA „

Definicje
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte nie wynika inaczej:
• SPIŻARNIA SMAKOSZA NSG SP Z O.O. SP. K. – organizator Programu „Z NAMI CI SIĘ OPŁACA”.
• UCZESTNIK – uczestnik Programu, który w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie przystąpił do Programu i podpisał Kartę klienta.
• KARTA KLIENTA – karta oznakowana logo Spiżarni Smakosza wydana (poprzednie edycje) lub wydawana Uczestnikom Programu służąca rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestników w programie, a także do identyfikacji Uczestnika oraz wymiany Punktów na Nagrody.
• KARTA DODATKOWA – karta oznakowana logo Spiżarni Smakosza wydawana Uczestnikowi Programu jako druga – spójna z Kartą Klienta, posiadająca ten sam numer, służąca do rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestnika w Programie, a także do identyfikacji Uczestnika oraz wymiany Punktów na Nagrody (dostępna jako jedna z Nagród).
• OFERTA PODSTAWOWA – podstawowa oferta Programu, obowiązująca przez czas minimum 12 miesięcy, obejmująca:
1. nagrody oferowane w Programie, wraz z określeniem liczby punktów, za które można uzyskać daną Nagrodę,
2. listę towarów, które Uczestnicy mogą nabyć z Rabatem,
3. zasady przyznawania Punktów w ramach innych akcji promocyjno-marketingowych niezwiązanych ze sprzedażą premiową (tj. w ramach takich akcji, w których Punkty przyznawane są z tytułu innych okoliczności niż zakup przez Uczestnika towarów).
• OFERTA DODATKOWA – niezależna od Katalogu i Oferty podstawowej, oferta obowiązująca przez czas oznaczony lub nieoznaczony, przewidująca możliwość:
1. wymiany Punktów na Nagrody nieprzewidziane w Katalogu; lub
2. wymiany Punktów na Nagrody na zasadach innych niż wskazane w Katalogu; lub
3. uzyskania przez Uczestnika Punktów na zasadach innych niż wskazane w Katalogu, w tym również w ramach innych akcji promocyjno-marketingowych niezwiązanych ze sprzedażą premiową (tj. w ramach takich akcji, w których Punkty przyznawane są z tytułu innych okoliczności niż zakup przez Uczestnika towarów); lub
4. nabycia z Rabatem towarów na zasadach innych niż wskazane w Katalogu lub nieprzewidzianych w Katalogu.
Oferty dodatkowe mogą być wprowadzane przez Spiżarnię Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k.

w dowolnym czasie trwania Programu.
• REGULAMIN OFERTY DODATKOWEJ – dokument określający w szczególności zasady, treść, adresatów i czas trwania Oferty Dodatkowej, który może zostać wydany przez Spiżarnię Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k.. Regulamin Oferty Dodatkowej – o ile został wydany – jest dostępny w szczególności na Stronie Internetowej.
• REGULAMIN – oznacza łącznie następujące dokumenty: Regulamin, Katalog, Regulamin Oferty Dodatkowej oraz materiały informacyjne dotyczące Ofert Dodatkowych oraz inne regulaminy Programu wydane przez Spiżarnię Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k.
• NAGRODA – każda korzyść w formie rzeczowej lub w formie usługi przewidziana

w Regulaminach.
• RABAT – każda forma obniżenia ceny towaru stosowana przez Spiżarnię Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k. w stosunku do Uczestników, na zasadach określonych regulaminami.
• POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA – potwierdzenie zamówienia Nagrody, której odbiór nie następuje natychmiast po zamówieniu, które Uczestnik otrzyma po złożeniu zamówienia.
• PUNKTY/PUNKT – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom na zasadach określonych Regulaminami.
• SALDO PUNKOWE – aktualna liczba Punktów pozostająca do dyspozycji Uczestnika, zgromadzona z tytułu uczestnictwa w Programie.
• FORMULARZ UCZESTNICTWA – formularz składany w sposób określony Regulaminami przez osobę przystępującą do Programu, składany przez Uczestnika, zawierający dane osobowe tej osoby, informacje o zakresie przetwarzania jej danych w ramach realizacji Programu oraz umożliwiający wyrażanie przez nią zgód na przetwarzanie prze Spiżarnie Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k. jej danych osobowych we wskazanych w Formularzu celach.
• FORMULARZ ZAMÓWIENIA NAGRODY – formularz składany w sposób określony Regulaminami przez Uczestnika, zawierający dane osobowe tej osoby oraz informacje o wyborze Nagrody (numer Nagrody)
• STRONA INTERNETOWA – dedykowany serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.katalogsmakosza.pl. Strona Internetowa zawiera m.in. aktualne informacje o Programie, Regulaminy, informacje o Ofertach, listę Sklepów w których obowiązuje Program i zasady przyznawania Punktów za zakupy towarów.
• CZAS OBOWIĄZYWANIA OFERT PODSTAWOWEJ – oznaczony czas obowiązywania Oferty Podstawowej wskazany w komunikacji marketingowej lub Regulaminie, w którym to czasie Uczestnicy mogą korzystać z możliwości przewidzianych w Ofercie Podstawowej (np. składać zamówienia na Nagrody oraz otrzymywać Punkty).
• CZAS OBOWIĄZYWANIA OFERT DODATKOWEJ – czas obowiązywania Oferty Dodatkowej (oznaczony lub nieoznaczony) wskazany w komunikacji marketingowej lub

w Regulaminie danej Oferty Dodatkowej (jeżeli został wydany dla danej Oferty dodatkowej) dotyczącej danej Oferty Dodatkowej, w którym to czasie Uczestnicy mogą korzystać
z możliwości przewidzianych w danej Ofercie Dodatkowej (np. składać zamówienia na Nagrody na warunkach Oferty Dodatkowej).

Postanowienia ogólne
• Organizatorem Programu jest Spiżarnia Smakosza Natural Sweet Good Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Żurominie przy ul. Wyzwolenia 40, NIP 511 029 05 33
• Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. V edycja programu prowadzona jest od 1 sierpnia 2017 roku.
• Program ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu towarów w sklepach Spiżarnia Smakosza – będących własnością spółki Spiżarnia Smakosza Natural Sweet Good Sp. z o.o. Sp. k., po spełnieniu warunków określonych Regulaminami. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnicy akceptują, przystępując do Programu.
• Program ma również na celu promocję i reklamę Spiżarni Smakosza 

oraz towarów oferowanych przez wymienione sklepy. Promocja i reklama skierowana jest do aktualnych, jak i przyszłych klientów.
• Program „Z nami Ci się opłaca” prowadzony jest w sieci Spiżarnia Smakosza
(właściciel Spiżarnia Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k.)

Warunki przystąpienia do programu
• Uczestnikami Programu mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełna zdolność do czynności prawnych i adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcom posiadającym taki adres.
• Warunkiem przystąpienia do Programu jest otrzymanie i podpisanie Karty Klienta, którą można otrzymać w Sklepach Spiżarnia Smakosza. Po spełnieniu wszystkich przesłanek o których mowa poniżej, osoba przystępująca do Programu staje się Uczestnikiem Programu.
• W celu odbioru karty i dokonania rejestracji w Programie uprawniającej m.in. do zamawiania oraz odbioru Nagród, Uczestnik powinien:
1.  prawidłowo wypełnić i złożyć w sklepie Spiżarnia Smakosza  – Formularz Uczestnika, który zawiera niezbędne dane do rejestracji i udziału w Programie jako Uczestnik: imię i nazwisko, numer karty , numer telefonu, adres e-mail oraz własnoręczny podpis Uczestnika.
2.  po złożeniu przez Uczestnika w sklepie Spiżarni Smakosza lub Formularza Uczestnika, pracownik Spiżarni Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k. wprowadza dane do systemu, dokonując tym samym rejestracji Uczestnika w Programie.
3. w przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w Formularzu, Uczestnik  niezwłocznie powiadomić o tym Spiżarnię Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k.
• Formularze dostępne są w sklepach Spiżarni Smakosza. Istnieje możliwość pobrania Formularza ze strony internetowej (wersja PDF)
• Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, Spiżarnia Smakosza NSG Sp.

z o.o. Sp. k. zastrzega sobie możliwość ustanowienia w Regulaminach innego sposobu przystąpienia do Programu.
• Uczestnik, wypełniając Formularz Uczestnika, przyjmuje do wiadomości, że podane przez niego dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji Programu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji w Programie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osoba wyrażająca chęć przystąpienia do Programu zapoznaje się

z Regulaminem przed przystąpieniem do Programu i następnie akceptuje jego postanowienia.
• Do programu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania.
• W razie dokonania rejestracji w sposób wyżej określony. Uczestnik może, w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji, odstąpić – wedle swego wyboru – od uczestnictwa

w Programie lub od rejestracji, bez podawania przyczyn, składając w Spiżarni Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k.. lub poprzez sklep, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Dane osobowe Uczestnika
• Administratorem danych osobowych Uczestnika Zarejestrowanego, podanych w Formularzu Uczestnika oraz innych danych Uczestników niezbędnych do realizacji Programu jest Spiżarnia Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k.
• Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji Programu, w celach prowadzenia badań statystycznych oraz w celach marketingowych. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane przez Spiżarnię Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k. podmiotom z nim współpracującym przy realizacji Programu na podstawie umów powierzenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w tych celach na zasadzie dobrowolności, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne dla celów realizacji Programu.
• Niezbedne jest aby uczestnik podpisał wszystkie zgody w formularzu zgłoszeniowym oraz zgodę na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (innej niż zgody, o których mowa powyżej), Spiżarnia Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k. może przekazywać Uczestnikowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez Uczestnika adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. W celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym otrzymywania newsletteru, niezbędne jest podanie przez Uczestnika numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail. Szczegółowe zasady przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną określa Polityka Prywatności.
• Administratorem danych osobowych Uczestnika podanych w postępowaniu reklamacyjnym jest Spiżarnia Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k., która będzie przetwarzać podane przez Uczestnika dane osobowe wyłącznie dla celów rozpatrzenia reklamacji.
• Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
). Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnicy w każdym momencie mogą cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych lub podczas procesu edycji danych osobowych na Stronie Internetowej, oraz mogą zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
• Dane osobowe Uczestników Zarejestrowanych mogą być przekazywane przez Spiżarnię Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k. m.in. podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa Nagród lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w Regulaminach.

Karty Klienta
• Karta Klienta służy identyfikacji Uczestnika w Programie oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestników. Każda Karta Klienta posiada numer przypisany konkretnemu Saldu Punktowemu Uczestnika. Uczestnicy powinni niezwłocznie podpisać otrzymaną przy przystępowaniu do Programu Kartę Klienta. Niepodpisana Karta Klienta jest nieważna.
• Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę Klienta w tym samym czasie oraz przypisaną do niej Kartę Dodatkową. W przypadku, gdy Uczestnik posiada więcej niż jedną Kartę Klienta, Spiżarnia Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k. uprawniona jest do uznania, iż właściwą Kartą Klienta Uczestnika jest najpóźniej wydana Karta Klienta tego Uczestnika, co oznacza honorowanie przez Spiżarnię Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k., Salda Punktowego przypisanego do tej najpóźniej wydanej Karty Klienta oraz prawo do ewentualnego zablokowania pozostałych Kart.
• Karta Klienta po spełnieniu wszystkich warunków określonych Regulaminami, w tym warunku rejestracji, uprawnia Uczestnika do dokonywania wszelkich czynności przewidzianych niniejszym Regulaminem, a w szczególności do gromadzenia Punktów

i wymiany Punktów na Nagrody.
• Karty Dodatkowe mogą być zamawiane przez Uczestnika poprzez Konto Internetowe. Karty Dodatkowe wydawane są do dyspozycji Uczestnika wyłącznie w celu gromadzenia Punktów na Saldzie Punktowym przypisanym do Karty Klienta.
• Wydane Uczestnikom Karty Klienta pozostają własnością Spiżarni Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k..
• Karta Klienta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą
• Karta Klienta jest ważna od dnia jej podpisania przez Uczestnika, po jej wydaniu przez Spiżarnię Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k. do czasu:
a) ustania uczestnictwa danego Uczestnika w Programie; lub
b) zablokowania Karty Klienta przez Spiżarnię Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k. zgodnie

z postanowieniami Regulaminów; lub
c) utraty przez Kartę Klienta statusu aktywnego w zależności od tego, która z powyższych okoliczności nastąpi wcześniej.
• W przypadku wymiany Karty Klienta, wymieniana Karta Klienta jest blokowana,

a Saldo Punktowe na dzień wymiany zostanie przypisane do nowo wydanej Karty Klienta
• Karta Klienta może zostać zablokowana na żądanie Uczestnika.
• Główna Karta Klienta może być używana wyłącznie przez Uczestnika, którego podpis widnieje na Karcie. Przyjmuje się, że osoba przedstawiająca Kartę Klienta jest uprawnionym do dysponowania Kartą Klienta Uczestnikiem Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości osoby, która przedstawia Kartę Klienta w tym poproszenia tej osoby o złożenie podpisu.
• Kartami Dodatkowymi Uczestnik dysponuje według własnego uznania

w ramach obowiązujących Regulaminów.

Karty zgubione, skradzione lub uszkodzone
• W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty Klienta, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt Spiżarni Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k.. W takim przypadku Karta, której zgłoszenie dotyczy, zostanie niezwłocznie zablokowana. W celu otrzymania nowej Karty Klienta Uczestnik powinien złożyć odpowiednią reklamację (w przypadku uszkodzenia wraz z uszkodzoną Kartą Klienta) potwierdzającą utratę Karty Klienta i chęć otrzymania nowej. Reklamację można złożyć np. na formularzu reklamacyjnym (ale nie jest to obowiązkowe). Po złożeniu reklamacji Uczestnik otrzyma nową Kartę Klienta
w terminie do 30 dni będzie przypisana do Salda Punktowego z dnia i godziny zgłoszenia utraty poprzedniej Karty, chyba że co innego wynika z okoliczności uzasadniających daną reklamację.
• Organizator zastrzega, że wymiana/wydanie nowej Karty Klienta i przepisanie Salda Punktowego Uczestnikowi będzie możliwie wyłącznie w przypadku przedstawienia przez Uczestnika, w Spiżarni Smakosza uszkodzonej Karty Klienta lub podania przez Uczestnika numeru zniszczonej, zgubionej lub skradzionej Karty Klienta i potwierdzenia przez Organizatora, że karta ta nie jest przypisana do innego Uczestnika.
• W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży Karty Dodatkowej Uczestnik może zażądać wydania nowej Karty Dodatkowej. W tym celu Uczestnik powinien złożyć reklamację.

Gromadzenie Punktów w Programie
• Uczestnik może zbierać Punkty, na zasadach określonych Regulaminami, od momentu podpisania otrzymanej Karty Klienta. Może również odbierać Nagrody.
• Odrębne Regulaminy mogą przewidywać szczególne zasady zbierania Punktów. Spiżarnia Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k. ma prawo przyznawania poszczególnym Uczestnikom Punktów na zasadach innych niż określone w Regulaminach.
• Uczestnik otrzymuje Punkty za zakup towarów z oferty Spiżarni Smakosza wskazanych w obowiązujących w dniu zakupu Regulaminach, przy spełnieniu warunków określonych w tych Regulaminach.
• Punkty nie są przyznawane za Produkty z grup asortymentowych: alkohol, tytoń, doładowania oraz opakowania zwrotne.
• Uczestnik otrzymuje Punkty również w ramach innych akcji promocyjno-marketingowych niezwiązanych ze sprzedażą premiową, na zasadach określonych w Regulaminach.
• W celu otrzymania Punktów, Uczestnik powinien okazać kasjerowi w sklepie Spiżarnia Smakosza lub Lewiatan, Kartę Klienta przed zapłatą za towary. Jeśli Uczestnik nie okaże swojej Karty Klienta podczas zakupu, przed zakończeniem transakcji, czyli przed wydrukowaniem dowodu zakupu, Punkty nie zostaną przyznane. Punkty nie są przyznawane na podstawie dowodu zakupu po jego dokonaniu (po wydrukowaniu paragonu lub innego dowodu zakupu).
• Uczestnik może otrzymać na życzenie informację z Saldem Punktowym.
• Punkty są przyznawane tylko pod warunkiem dokonania przez Uczestnika pełnej zapłaty za towary wyłącznie gotówką, bankową kartą płatniczą.
• Punkty nie będą przyznawane, jeżeli w ramach danej transakcji zakupu, Uczestnik korzysta

z bonu (z wyłączaniem bony pracowniczego).
• Osoby pracujące w Spiżarni Smakosza (właściciele, bądź osoby kierujące sklepami) mogą zbierać Punkty na prowadzonym przez siebie sklepie, a pracownicy zatrudnieni w sklepie, mogą zbierać Punkty w sklepach w których pracują.
• W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Punkty zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy towarów lub też osobom nieuprawnionym do ich zbierania w myśl niniejszego Regulaminu, następuje wstrzymanie możliwości wymiany Punktów na Nagrody, lub też wstrzymanie wydania Nagrody do wyjaśnienia sprawy. Wstrzymanie możliwości wymiany Punktów lub wydania Nagrody dotyczy jedynie Punktów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu. Konsekwencje naruszenia Regulaminu określone są w dalszej części Regulaminu.
• W przypadku zwrotu towaru, za które zostały przyznane Punkty w Programie, związanego ze zwrotem zapłaty za towar, Punkty przyznane za zakup tych towarów lub usług podlegają anulowaniu i nie mogą być wymienione na Prezenty ani Kupony. W tym celu Uczestnik zobowiązany jest udostępnić w sklepie (w tym przypadku – Pracownikowi) Kartę Klienta lub podać numer karty w celu skorygowania Salda Punktowego.
• Punkty przyznawane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony

w Regulaminach.

Wymiana Punktów na Nagrody
Zasady ogólne
• Punkty mogą być wymienione przez Uczestników wyłącznie na Nagrody z oferty Spiżarni Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k. obowiązujących w czasie składania zamówienia na Nagrodę

i na zasadach określonych w Regulaminach.
• Oferta Podstawowa z danego Katalogu Nagród obowiązuje wyłącznie w Czasie Obowiązywania Katalogu Nagród i wygasa z upływem tego Czasu. Zamówienia na Nagrody wskazane w danym Katalogu Nagród, mogą być składane wyłącznie w jego Czasie Obowiązywania.
• Przedłużony Czas Obowiązywania Katalogu upływa w terminie wskazanym na Stronie internetowej.
• Punkty przyznawane w Programie nie mogą być wymieniane na gotówkę. Punkty mogą być wymienione wyłącznie na Nagrody.
• Uczestnik może składać zamówienia i żądać wymiany Punktów na Nagrody jeżeli posiada ważną Kartę Klienta i dokonał rejestracji w Programie oraz zebrał wystarczającą liczbę Punktów, odpowiadającą co najmniej liczbie Punktów przypisanej danej Nagrodzie.
• Wymiana Punktów powoduje obniżenie Salda Punktowego przypisanego do Karty Klienta Uczestnika o liczbę Punktów przypisanych danej Nagrodzie w Katalogu.
• Spiżarnia Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k. może wstrzymać oferowanie Nagrody lub wycofać Nagrodę w każdym czasie, z następujących ważnych przyczyn:
a)jeżeli jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa Uczestników lub innych osób (np. jeśli Nagroda okaże się produktem niebezpiecznym);
b) jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa;
c) jeżeli dostawca poinformuje o braku dostępności Nagrody.

Zamówienia i ich realizacja
• Nagrody oznaczone w Regulaminach zamawiane są:
a) poprzez Konto Internetowe – Uczestnik zamawia Nagrodę, składając zamówienie poprzez Konto Internetowe.
b) poprzez dostarczenie do sklepu Spiżarnia Smakosza Formularza Zamówienia Nagrody, dostępnego w sklepie lub na stronie internetowej (pdf)
• Nagrody zamówione przez Uczestnika zostaną dostarczone według wyboru Uczestnika do wybranego sklepu Spiżarni Smakosza.
• O ile Spiżarnia Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k. i Uczestnik nie uzgodnili innego terminu wydania, Spiżarnia Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k.. wyda zamówiona Nagrodę niezwłocznie, nie później niż 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (np. złożenia zamówienia).
• Bezpośredni odbiór Nagrody przez Uczestnika uznawany jest za oświadczenie Uczestnika, że jest uprawniony do odbioru Nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminów.
• Po zamówieniu Nagrody Uczestnik otrzymuje Potwierdzenie Zamówienia Nagrody.
• Przy odbiorze Nagrody zamówionej z odbiorem w sklepie wskazany przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany będzie do pokwitowania odbioru Nagrody.
• Jeżeli wydanie Nagrody stanie się niemożliwe, wskutek okoliczności, za które Spiżarnia Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k., ani Uczestnik nie ponoszą odpowiedzialności, Spiżarnia Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k. niezwłocznie powiadomi Uczestnika o tej okoliczności.

W takiej sytuacji Spiżarnia Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k.. zobowiązana jest do zwrotu Punktów za zamówioną Nagrodę.

Oferty Dodatkowe
• W każdym czasie w trakcie trwania Programu, Spiżarnia Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k. może wprowadzać Oferty Dodatkowe, obowiązujące przez Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej.
• Oferta Dodatkowa obowiązuje niezależnie od Oferty Podstawowej określonej

w Katalogu.
• Szczegóły danej Oferty Dodatkowej określają:
1. niniejszy Rozdział  Regulaminu;
2. materiały informacyjne dotyczące danej Oferty Dodatkowej (w zależności od charakteru, sposobu komunikowania i dostępności danej Oferty Dodatkowej np.: SMS-y, e-maile, plakaty, ulotki, banery itp.);
3. Regulamin Oferty Dodatkowej – jeżeli został wydany.
• Materiały informacyjne, o których mowa w pkt 9.3 lit. b) powyżej oraz Regulamin Oferty Dodatkowej (o ile został wydany dla danej Oferty Dodatkowej) określają w szczególności:
1. adresatów Oferty Dodatkowej (tj. osoby uprawnione do skorzystania z Oferty Dodatkowej);
2.  treść i zasady Oferty Dodatkowej (w tym ew. korzyści oraz dodatkowe obowiązki Uczestnika związane z korzystaniem z Oferty Dodatkowej);
3.  Czas Obowiązywania Oferty Dodatkowej (jeśli jest on nieoznaczony – informację o tym, że dana Oferta Dodatkowa obowiązuje przez czas nieoznaczony).
• Jeżeli dla danej Oferty Dodatkowej zostanie wydany Regulamin Oferty Dodatkowej,

materiałach informacyjnych dotyczących danej Oferty Dodatkowej będzie zawarta informacja o wydaniu i dostępności takiego Regulaminu Oferty Dodatkowej.
• Dana Oferta Dodatkowa obowiązuje wyłącznie w Czasie Obowiązywania Oferty Dodatkowej określonym w materiałach informacyjnych dotyczących tej Oferty Dodatkowej

i w Regulaminie Oferty Dodatkowej (o ile został wydany dla danej Oferty Dodatkowej)
i wygasa z upływem tego terminu. Zamówienia na Nagrody z danej Oferty Dodatkowej mogą być składane wyłącznie w Czasie Obowiązywania tej Oferty Dodatkowej.
• O ile w zasadach Oferty Dodatkowej wyraźnie nie wskazano inaczej, Punkty przyznawane

w ramach Oferty Dodatkowej za zakup danych towarów łączą się z Punktami przewidzianymi w Ofercie Podstawowej za zakup tych samych towarów (tj. Uczestnik otrzymuje zarówno Punkty wynikające z Oferty Podstawowej, jak i z Oferty Dodatkowej)
• Jeżeli w materiałach informacyjnych dotyczących danej Oferty Dodatkowej ani

w Regulaminie Oferty Dodatkowej nie wskazano inaczej, w zakresie nieuregulowanym odmiennie w tych Regulaminach, do Oferty Dodatkowej mają zastosowanie zasady określone w niniejszym Regulaminie.

Postanowienia końcowe
Infolinia, Strona Internetowa i Konto Internetowe
• Informacje dotyczące Programu można otrzymać telefonicznie pod numerem 23/657-21-56 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).
• W celu zabezpieczenia interesów Uczestników, Spiżarnia Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zadawania pytań niezbędnych w celu weryfikacji Uczestnika podczas rozmowy telefonicznej. W przypadku odmowy podania informacji umożliwiającej weryfikację, pracownik Spiżarni smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k. nie jest zobowiązany do traktowania osoby kontaktującej się jako Uczestnika.
• Organizator udostępnia Stronę Internetową, na której publikowane są Regulaminy oraz inne informacje dotyczące funkcjonowania oraz aktualnych Ofert.
• Uczestnik może uzyskać dostęp do indywidualnego Konta Internetowego na Stronie Internetowej. Po uzyskaniu takiego dostępu (tj. założeniu konta na Stronie Internetowej) oraz po zalogowaniu do swojego Konta Internetowego, Uczestnik Zarejestrowany może za pośrednictwem Konta Indywidualnego korzystać z funkcji samoobsługowych dotyczących Programu, określonych w Regulaminach
• Zarejestrowani i zalogowani do Konta Internetowego Uczestnicy mogą wymieniać Punkty na Nagrody za pośrednictwem Konta Internetowego.
• Organizator zastrzega możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej, Konta Internetowego lub systemów informatycznych obsługujących Program w całości lub

w części ich funkcjonalności, w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych
i w zakresie do tego niezbędnym Spiżarnia Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k. poinformuje
z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych pracach serwisowych poprzez ogłoszenie na Stronie Internetowej oraz korespondencję elektroniczną.
Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Programu
• Reklamacje, co do przebiegu Programu (w szczególności dotyczące sposobu przyznawania Punktów oraz wymiany Punktów Nagrody) mogą być zgłaszane za pomocą elektronicznego formularza na Stronie Internetowej, (Napisz do Nas) a także poprzez Konto Internetowe oraz telefonicznie.
• Reklamacje dotyczące nagród:

Zasady składania reklamacji w ramach gwarancji.

W celu zgłoszenia wady produktu, prosimy o kontakt z firmą Dajar dzwoniąc pod numer telefonu: 510 143 842 lub pisząc na jeden z podanych adresów: [email protected]; [email protected]. O dalszym procesie obsługi reklamacji zostaną Państwo poinformowani w trakcie rozmowy telefonicznej lub mailowo.

W celu zgłoszenia wady produktu, prosimy o kontakt z firmą Gero dzwoniąc pod numer telefonu: 22 583 10 33 lub pisząc na adres: [email protected]. O dalszym procesie obsługi reklamacji zostaną Państwo poinformowani w trakcie rozmowy telefonicznej lub mailowo

Postanowienia końcowe, zmiany Regulaminów itp.
• Spiżarnia Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, Katalogu Programu lub innych Regulaminów z następujących ważnych przyczyn i w zakresie wynikającym z ważnej przyczyny uzasadniającej zmianę:
1. zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany Regulaminu, Katalogu Programu lub innych Regulaminów – w zakresie do tego niezbędnym;
2. konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu zapobiegania nadużyciom – w zakresie do tego niezbędnym;
3. konieczności ochrony uzasadnionych interesów Uczestników – w zakresie do tego niezbędnym;
4. wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Programu

– w zakresie do tego niezbędny
5.  możliwości zaoferowania klientom korzystniejszych warunków uczestnictwa

– w zakresie do tego niezbędnym.
W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach co najmniej na 1 miesiąc przed terminem zmiany poprzez udostępnienie zmienionych Regulaminów wraz z odpowiednim ogłoszeniem w sklepach Spiżarnia Smakosza oraz na Stronie Internetowej, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało zmian
w krótszym terminie. Ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą w szczególności wskazywały termin zmiany Regulaminu, Katalogu lub innych Regulaminów, nie krótszy niż 1 miesiąc od daty udostępnienia, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało zmian w krótszym terminie. Zmienione Regulaminy obowiązują Uczestnika, jeżeli ten w powyższym terminie nie zrezygnuje z uczestnictwa w Programu. Jeżeli zmiany w Regulaminach będą obejmowały wycofanie Nagrody, to w terminie wskazanym w zmienionych Regulaminach nadal możliwe będzie składanie przez Uczestnika zamówień na wycofywaną Nagrodę, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 1 miesiąc od daty ogłoszenia, o którym mowa powyżej.
• W sprawach nieuregulowanych odmiennie w pozostałych Regulaminach, stosuje się niniejszy Regulamin, chyba że jego zastosowanie do danego odrębnego Regulaminu zostało wyraźnie wyłączone w takim odrębnym Regulaminie.
• Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie, składając stosowne wypowiedzenie np. na formularzu (ale złożenie oświadczenia na formularzu nie jest obowiązkowe). Niezwłocznie po rezygnacji z Programu, anulowane zostaną Punkty zgromadzone przez Uczestnika i niewykorzystane do czasu rezygnacji, Karta Klienta Uczestnika zostanie zablokowana, a Konto Internetowe usunięte; Spiżarnia Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k. niezwłocznie usunie dane osobowe Uczestnika udostępnione dla celów Programu.
• W przypadku istotnego naruszenia przez Uczestnika wskazanych niżej postanowień Regulaminu, uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę ważności Kart Klienta oraz obowiązek zwrotu do Spiżarni Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k.. Uczestnik Zarejestrowany, ma prawo do wymiany Punktów zebranych w sposób zgodny z Regulaminem przed dniem wykluczenia z Programu, na odpowiednie Nagrody.
• Spiżarnia Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k. może zakończyć Program z następujących ważnych przyczyn:
a) uruchomienia nowego programu lojalnościowego;
b) uruchomienia nowego programu lojalnościowego we współpracy z innym podmiotem lub zaoferowania klientom uczestnictwa w istniejącym programie lojalnościowym prowadzonym przez podmiot trzeci; z zachowaniem następujących zasad, o których Uczestnicy zostaną dodatkowo poinformowani wraz z informacją o zamknięciu Programu;
• Regulamin dostępny jest dla Uczestników w szczególności w siedzibie Spiżarni Smakosza NSG Sp. z o.o. Sp. k., w sklepach Spiżarnia Smakosza, oraz na Stronie Internetowej
• Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2017 r. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin Programu.

Pliki do pobrania:

Kopia_zapasowa_formularz ZAMÓWIENIA NAGRODY POPRAWNY

Formularz uczestnictwa

Partnerzy